تبیین فراز ها توسط حجت الاسلام صفاریان

توضیحات حجت الاسلام صفاریان

قسمت : ۱۹

توضیحات حجت الاسلام صفاریان

قسمت : ۲۰

توضیحات حجت الاسلام صفاریان

قسمت : ۲۱

توضیحات حجت الاسلام صفاریان

قسمت : ۲۲

توضیحات حجت الاسلام صفاریان

قسمت : ۲۳

توضیحات حجت الاسلام صفاریان

قسمت : ۲۴

تبیین ۱۰ دقیقه ای فرازها

قسمت : ۱۹

تبیین ۱۰ دقیقه ای فرازها

قسمت : ۲۰

تبیین ۱۰ دقیقه ای فرازها

قسمت : ۲۱

تبیین ۱۰ دقیقه ای فرازها

قسمت : ۲۲

تبیین ۱۰ دقیقه ای فرازها

قسمت : ۲۳

تبیین ۱۰ دقیقه ای فرازها

قسمت : ۲۴