تبیین فراز ها توسط حجت الاسلام مفیدی

توضیحات حجت الاسلام مفیدی

قسمت : ۱۳

توضیحات حجت الاسلام مفیدی

قسمت : ۱۴

توضیحات حجت الاسلام مفیدی

قسمت : ۱۵

توضیحات حجت الاسلام مفیدی

قسمت : ۱۶

توضیحات حجت الاسلام مفیدی

قسمت : ۱۷

توضیحات حجت الاسلام مفیدی

قسمت : ۱۸

تبیین ۱۰ دقیقه ای فرازها

قسمت : ۱۵

تبیین ۱۰ دقیقه ای فرازها

قسمت : ۱۶

تبیین ۱۰ دقیقه ای فرازها

قسمت : ۱۷

تبیین ۱۰ دقیقه ای فرازها

قسمت : ۱۸